Tra cứu mã số thuế theo loại hình công ty

Tra cứu mã số thuế theo loại hình công tyDoanh nghiệp bổn phận hữu hạn 1 thành viên ngoài NN
Công ty cá nhân
Doanh nghiệp cổ phần NN
Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN
Doanh nghiệp cổ phần ngoài NN
Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn NN 1 thành viên
Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn NN 2 thành viên trở lên
Những đơn vị kinh tế khác
Công ty 100% tài chính nước ngoài
Công ty 100% vốn nhà nước hoạt động theo Luật DNNN
Doanh nghiệp hợp doanh
Cộng tác xã
Tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp
Đơn vị kinh tế của đơn vị CT, CT-XH, XH, XH-NN
Công ty liên doanh sở hữu nước ngoài
Hộ buôn bán cá thể
Những đơn vị tư nhân nước ngoài khác hoạt động SXKD không theo Luật ĐTNN
Chi nhánh Công ty nước ngoài đặt tại Việt nam
Công ty nhà nước liên doanh sở hữu nước ngoài
Tổ cộng tác
Giao kèo cộng tác buôn bán sở hữu nước ngoài
Những cơ quan đại diện ngoại giao, đơn vị quốc tế tại Việt Nam
Tư nhân thu nhập cao
Doanh nghiệp bổn phận hữu hạn ngoài NN
Tổ chức vũ trang
Tổ chức ủy nhiệm thu, cộng tác buôn bán
Nhà nước
Văn phòng đại diện của đơn vị nước ngoài
Tư nhân sở hữu thu nhập cao


Related Posts